معرفی جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس

جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس با هدف تجلیل و تشویق دانشمندان و محققان، معرفی پروژه‌های برتر علمی پژوهشی، انگیزش آفرینی برای شکل‌گیری و هدایت پژوهش‌های جدید و هدایت آن‌ها به سوی اولویت‌های ملی و مرزهای دانش و تشویق پژوهش‌های دانشجویی و تألیفات در عرصه چشم‌پزشکی و علوم بینایی برگزار می‌شود.

رسالت

  • شناسایی افتخارات و شایستگی‌ها در جامعه چشم پزشکی و علوم بینایی ایران و تقدیر و تجلیل دانشمندان، آموزگاران، رهبران و محققان این عرصه
  • حفظ و توسعه انسجام و اهلیت حرفه‌ای در جامعه چشم پزشکان و متخصصین وابسته
  • ارتقا و توسعه هویت و شخصیت چشم پزشکی ایران در عرصه ملی و بین المللی
  • معرفی الگوها و پروژه‌های برتر علمی-پژوهشی در عرصه چشم‌ پزشکی و علوم بینایی
  • ارتقای کیفیت و هدایت پژوهش‌های عرصه چشم‌پزشکی و علوم بینایی با الگوسازی و معرفی برترین تحقیقات در اولویت‌های ملی و مرزهای دانش (با موضوعات اصیل، نوآورانه و بین‌رشته‌ای) و یا متدولوژی برتر
  • انگیزش آفرینی برای شکل‌گیری و هدایت پژوهش‌های جدید
  • هدایت منابع به سمت پژوهش‌های برتر با اعطای گرنت
  • تشویق پژوهش‌های دانشجویی در عرصه چشم ‌پزشکی و علوم بینایی
  • ترویج تالیف کتب در عرصه چشم‌ پزشکی و علوم بینایی