شایستگی‌ها و ملاک‌ها: دسته‌های رقابتی

ردیف دسته رقابت روش شرکت ملاک‌های ارزشیابی اعطاء تعداد برگزیدگان * (نفر)
1 مقاله برتر فارسی یا منتشر شده در مجله ای ایرانی با تقاضای مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو مقالاتی که در 5 سال گذشته منتشر شده باشند، می‌توانند شرکت داده شوند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● اعتبار مجله‌ای که مقاله در آن منتشر شده است.
● ویژگی‌های موضوعی مقاله، شامل: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی و یا بومی بودن
● ویژگی‌های متدولوژیک مقاله، شامل: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی، بین‌رشته‌ای، همکارانه‌ای/چندمرکزی بودن

* در صورت نمایه نشدن در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، استنادات پالایش شده در Google Scholar و ISC مرور می‌شوند. در صورت لزوم، مقالات در دو دسته ترجمانی و بالینی داوری می‌شوند.
دیپلم افتخار به‌نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو تقدیم می‌شود 1 تا 2 مورد
2 مقاله برتر انگلیسی با تقاضای مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو مقالات اصیل یا مرور سیستماتیک که در 5 سال گذشته، منتشر شده باشند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● ضریب تاثیر مجله‌ای که مقاله در آن منتشر شده است.
● استنادات مقاله در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

* در صورتی که مقاله‌ای در مجله بدون ضریب تاثیر منتشر شده باشد، از معیار SNIP در Scopus استفاده می‌شود. در صورت لزوم، در دو دسته ترجمانی و بالینی داوری می‌شوند.
دیپلم افتخار به‌نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 تا 2 مورد
3 ابداع روش جراحی نوین با تقاضای جراح (ارشد) ثبت ابداع یا انتشار آن در قالب مقاله، بایستی در در 5 سال گذشته صورت پذیرفته باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● هرگونه داوری مستقل (مانند ثبت پتنت)
● تأییدیه (هیات برد)
● شواهد کاربرد
● استنادات مقاله مربوطه در Google Books
دیپلم افتخار به‌نام جراح محترم تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
4 اختراع برتر با تقاضای مخترع (ارشد) ثبت ملی یا بین‌المللی بایستی در 5 سال گذشته صورت پذیرفته باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● تاییدیه هیات برد
● احراز مصداق نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان
● جوایز احتمالی
● شواهد کاربرد
● ارزیابی کیفی متن ادعانامه اختراع در صورت لزوم
دیپلم افتخار به نام مخترعین محترم تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
5 ابداع برتر با تقاضای مبدع (ارشد) دفاع شده در 3 سال گذشته؛ تعداد مقالات منتشر شده از پایان نامه، ضریب تاثیرمنظور، ابداع آموزشی، مقاله ابداعی و نظایر است. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● شواهد استقبال جامعه علمی از ابتکار عمل (شرکت کنندگان، testimonies)
● ادعانامه متقاضی (نوآفرینی، پیشتازی، حجم تلاش برای هماهنگی)
● مشارکت بین‌المللی
دیپلم افتخار به نام مبدع محترم تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
6 ایده برتر با تقاضای ایده‌پرداز (ارشد) منظور از ایده، یک نقشه/برنامه/طرح/پیشنهادیه توسعه یافته و پردازش شده است. امکان‌سنجی، تولید نمونه اولیه و طرح پیشرفته کسب و کار، نمونه‌هایی از اشکال تقاضا برای این دسته هستند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● هزینه-اثربخشی (ارزش افزوده بالقوه)
● امکانپذیری
● نوآفرینانه بودن ایده
● ارزیابی کیفی پیشنهادیه (از نظر جامعیت و عملیاتی بودن)
دیپلم افتخار به ایده-پرداز محترم تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
7 پایان‌نامه برتر با تقاضای دانشجو/دانش‌آموخته یا نامزد شدن از سوی گروه‌های آموزشی یا معاونت‌های پژوهشی منظور پایان ‌نامه‌ای است که در 3 سال گذشته دفاع شده باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● تعداد مقالات منتشر شده (شاخص تجمعی از ضریب تاثیر مجلات ضربدر تعداد ارجاعات مقالات محاسبه می‌شود.)
● پتنت حاصل از پایان نامه
● ویژگی‌های موضوعی پایان‌نامه: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی، فناورانه یا بومی بودن
● ویژگی‌های متدولوژیک: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی/بین رشته-ای، همکارانه‌ای یا چندمرکزی بودن
● جنبه‌های کار گروهی
● کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان‌ها
● جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیردانشگاهی (با اسناد مالی)
● حجم اعتبار

* پایان نامه‌های در جریان –با شواهد قابل مرور پیشرفت کار– نیز داوری می‌شوند. پروتکل به تنهایی، در دسته قبل (ایده برتر) قابل مرور است.
لوح تقدیر به‌نام دانشجو/دانش‌آموخته جوان تقدیم می‌شود به همراه مدال برنز و ربع سکه 1 تا 2 مورد
8 طرح پژوهشی برتر درخواست مجری طرح یا نامزد شدن از سوی گروه‌های آموزشی یا معاونت‌های پژوهشی شامل طرح‌هایی می‌شود که از تصویبشان حداکثر 5 سال گذشته باشد یا در 3 سال گذشته پایان یافته باشند و یا انتشار مقاله و پتنتی منتج از آن در یک سال گذشته صورت پذیرفته باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● تعداد مقالات منتشر شده و پتنت حاصل از طرح پژوهشی
* تنها یک مقاله و یک پتنت، در دسته مقاله یا اختراع برتر داوری می‌شود.
● ضریب تاثیر مجلات و تعداد ارجاعات مقالات
● ویژگی‌های موضوعی طرح: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی، فناورانه، بومی بودن و سابقه پژوهش ادامه‌دار مجری در یک زمینه تحقیق
● متدولوژیک طرح: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی/بین رشته‌ای، همکارانه‌ای یا چندمرکزی بودن
● جنبه‌های کار گروهی
● کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان‌ها
● جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیر دانشگاهی (با اسناد مالی)
● حجم اعتبار
لوح تقدیر به نام مجری (پژوهشگر ارشد) تقدیم می‌شود به همراه مدال نقره و ربع سکه 1 تا 2 مورد
9 تحقیق و دانشوری با منشاء بخش خصوصی درخواست پژوهشگر ارشد (مجری) شامل مقاله فارسی و مقاله انگلیسی؛ ابداع، اختراع، ایده، روش جراحی، طرح پژوهشی، کتاب و مجله با منشاء بخش خصوصی می‌باشد. دستاوردهای ارسالی به صورت مستقل و در همین دسته مرور می‌شوند. بسته به دسته 1 مورد
10 کتاب برتر کتاب ترجمه شده درخواست مترجم ارشد منظور کتاب ترجمه منتشر شده در 5 سال گذشته است. هر یک از معیارهای محور 12، که مطرح باشد به کار بسته می‌شود.
* کتاب‌هایی که ترکیبی از ترجمه و تالیف باشند در این دسته مرور می‌شوند.
دیپلم افتخار به نام مشترک نویسندگان 1 مورد
11 فصل کتاب فارسی یا انگلیسی درخواست نویسنده ارشد منظور فصل کتاب منتشر شده در 5 سال گذشته است. هر یک از معیارهای محور 12، که مرتبط باشد به کار بسته می‌شود.
* مقالات مروری (Expert Content) نیز در این دسته مرور می‌شوند.
دیپلم افتخار به‌نام مشترک نویسندگان تقدیم می‌شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
12 کتاب تالیفی درخواست نویسنده یا ویراستار ارشد و یا نامزد شدن توسط شخص ثالث منظور کتاب منتشر شده در 5 سال گذشته است. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● اصالت محتوا (تالیف یا گردآوری) و به روز بودن
● تقاضامحور و کاربردی بودن؛ مرجع بودن (برای امتحانات ملی و جامع و یا رشته-های دانشگاهی موضوع چشم پزشکی و علوم بینایی)
● فهرست نویسی و نمایه
● حجم و فراگیری کتاب
● اعتبار علمی محتوا؛ سابقه انتشار نویسنده در موضوع کتاب و اعتبار علمی وی
● اعتبار انتشارات و کیفیت انتشار
● شمارگان و تجدید چاپ
● مرور مستقل کتاب (و تاییدیه یا جایزه)
● دارا بودن ویرایش الکترونیکی با کاربری مجازی
لوح تقدیر به‌نام مشترک نویسندگان تقدیم می‌شود به همراه مدال طلا و ربع سکه 1 مورد
13 بسته ترجمان دانش برتر با تقاضای تدوین کننده (ارشد) منظور طیف راهنماهای بالینی، خلاصه سیاستی، تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی فناوری و دارو، راهنمای تصمیم‌گیری بیماران و نظایر می‌باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:
● روش نظام‌مند تدوین بسته دانشی
● تطبیقی یا توسعه‌ای بودن بسته
● پرداختگی، رسایی روایت و الگوی متن بسته
● استعداد مقبولیت بسته، حسب فرایند فرآوری، مشارکت کنندگان و گروه متخصصین
● تایید و مرور توسط شبکه‌های تحقیقاتی، انجمن‌های حرفه‌ای و هیات برد
● کاربردی شدن و نشر (روش‌های سنتی و مجازی و قالب‌های آموزش مداوم)
دیپلم افتخار به‌نام مدونین تقدیم می-شود به همراه سکه یک گرمی 1 مورد
14 دانشور جوان با توصیه/معرفی نامه از سوی شخصیت حقوقی یا حقیقی (با داشتن کمتر از 40 سال برای متخصصین بالینی و 35 سال برای محققین غیربالینی) شرط لازم، معرفی نامه و نامزد شدن از سوی شخص ثالث است. متن معرفی‌نامه و توصیه نامه و شواهد ارسالی (مانند رزومه)، تحلیل و امتیازدهی می‌شوند. معیارهای برگزیدن با ترتیب نسبی اهمیت، عبارتند از:
● شواهد اخلاق حرفه‌ای، همکارانه‌ای و کارگروهی
● شواهد پشتکار، نظم، هدفمند بودن در زندگی حرفه‌ای و تمایز دانشورانه
● شواهد قدرشناس بودن (از پیشکسوتان)
● سوابق فعالیت داوطلبانه/انسان دوستانه
● نمرات، رتبه‌ها، دستاوردها و جوایز
● شاخص‌های علم‌سنجی از مقالات، پتنت‌ها و دیگر تولیدات علمی
● امتیاز خانم بودن یا تعلق به منطقه محروم و اقلیت‌های قومی/فرهنگی برگزیده شدن نهایی دانشور بالینی برای گرنت 10000 دلاری، دو مرحله دیگر دارد:
1. جلسه مشترک ژوری گرنت با نامزدکنندگان و
2. مصاحبه رسمی هیات رئیسه قطب فارابی با دانشور جوان
لوح تقدیر و تندیس برنز تقدیم می‌شود. دانشور بالینی به صورت خودکار نامزد گرنت فلوشیپ سه ماهه ICO-Farabi می‌شود. نیم سکه نیز به دانشور غیربالینی تقدیم می‌شود. 1 تا 2 مورد
15 نهال دانشوری مشابه دسته 14 و با حداکثر سن 30 سال به این رقابت راه می‌یابند. در صورتیکه کاندیدا، با توجه به مقطع حرفه‌ای نتواند در دسته دانشور جوان رقابت کند و با فرض شایستگی ویژه، این شناسایی و تقدیر نیز صورت می‌پذیرد. دیپلم افتخار، مدال نقره و ربع سکه تقدیم می‌شود. 1 مورد
16 ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین بینایی با توصیه/معرفی نامه از سوی شخصیت حقوقی یا حقیقی (با داشتن کمتر از 40 سال برای متخصصین بالینی و 35 سال برای محققین غیربالینی) مصداق می‌تواند فرد، گروه و یا یک شرکت باشد. معیارهای ارزیابی عبارتند از:
1. طی زنجیره کامل ایجاد ارزش افزوده دانش بنیانی: اختراع/نوآفرینی، فن‌آفرینی و کارآفرینی (تجاری‌سازی، تولید، سفارش خرید و اشتغال)
2. صادرات محصولات چشم پزشکی
3. شراکت بین‌المللی با کسب دانش فنی یا سرمایه گذاری مشترک
4. بومی سازی فناوری
5. ابتکار عمل طب سنتی در حوزه چشم پزشکی با روش علمی
6. همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در امر تحقیق و توسعه دانش بنیانی (از جمله با سرمایه گذاری) و اجرای آزمون‌های بالینی
لوح تقدیر، مدال طلا و نیم سکه تمام تقدیم می‌شود. 1 مورد


* دسته‌های 1، 2، 7، 8 و 14، در صورت لزوم، در دو گروه مستقل بالینی و ترجمانی/علوم پایه مرور می‌شوند. دسته‌های 14 و 15 افتخار عمرانه و یکباره هستند..