فرآیند و دستورالعمل

■ فراخوان

شرکت در دسته‌های رقابتی جشنواره فصلی است؛ در آذر و دی ماه هر سال فراخوان گسترده‌ای جهت شرکت در رقابت‌ها در جوامع و مناسبت‌های علمی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای و نیز از طریق پیامک و ارسال رایانامه، اطلاع رسانی می‌شود. دعوت از فهرست تماس موجود که در سال‌های قبل شرکت داشته‌اند (به ویژه افرادی که رقابت تنگاتنگ داشته‌اند) نیز صورت می‌پذیرد. در مکاتبات، افراد به کاندیدا شدن خود و یا کاندیدا نمودن دیگران ترغیب می‌شوند. از سازمان‌ها نیز خواسته می‌شود دانشوران خود را به شرکت در دسته‌های مربوطه تشویق نمایند.

■ داوری

مستندات به صورت الکترونیکی در وب جشنواره ارسال می‌شوند. کمیته کارشناسی جشنواره، تقاضاها را از نظر فنی مرور نموده در صورت لزوم با نظر متقاضی، باز دسته بندی می‌کند. به اعضای هیات داوران دسترسی مجازی داده می‌شود؛ به این ترتیب ایشان پیش از جلسه داوری درباره شرکت کنندگان آگاهی یافته امکان مرور می‌یابند. مدارک توسط گروه مستقل مشاور علم سنجی و روش شناسی پژوهش و با مشارکت کارشناسان جشنواره، ارزیابی کمی و امتیازدهی شده در قالب جدول (رتبه‌بندی شده و مقایسه‌ای) ارایه پروفایل کمی و کیفی می‌شوند. در جلسه داوری حضوری، زیرکمیته‌هایی از هیات داوران، نظرات کارشناسی را مرور نموده و موارد را رتبه‌ای، نامزد می‌کنند (فردی که در دسته‌ای از جشنواره به رقابت پرداخته، نمی‌تواند عضو زیرگروه داوری مربوطه باشد). از هر دسته یک نفر به عنوان گزارش دهنده به هیات داوران انتخاب شده، نتایج بررسی و پیشنهاد زیرگروه را ارایه می‌کند. هیات داوران پس از شنیدن و رایزنی و ترجیحا با اجماع، تصمیم خود را اعلام می‌کند؛ در صورت اختلاف غیرقابل اجماع، از رای اکثریت استفاده می‌شود. ممکن است در دسته‌های رقابتی، فردی حایز کسب افتخار نشود و در حقیقت کاندیداها و موارد به صورت مطلق و هم مقایسه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در صورتی که فردی حائز افتخار در بیش از یک دسته شود در دسته‌ای که افتخار برتری محسوب می‌شود، تقدیر می‌شود و نامزد مرتبه بعد، از دسته دیگر برگزیده می‌شود. در هر سال به یک فرد بیش از یک افتخار اعطاء نمی‌شود.

پس از داوری، از افراد نامزد شایستگی خواسته می‌شود تاییدیه مقتضی را از مراجع مربوطه و از سوی افراد مشترک در حق معنوی ارایه نمایند.

نظر هیات داوران نهایی و غیرقابل بازنگری ست. بنیاد درباره جشنواره، از شرکت کنندگان و هیات داوران، درباره فرایندها و رقابت‌ها نظرخواهی می‌کند تا از نقائص داوری کاسته، در سال‌های آینده موارد ممکن و معتبر را جبران نماید.

■ دسته‌های غیررقابتی

نامزد شدن افراد برای دسته‌ای غیر رقابتی در طول سال است و فصل خاصی ندارد. دبیرخانه جشنواره به صورت مستمر نمونه‌های شایستگی را رصد می‌کند و نامزد شدن را از سوی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مستقل مانند انجمن چشم پزشكی مركزی و استانی و دانشگاه‌ها و نهادهای غیردولتی، به صورت دوره‌ای در مکاتبه با نهاد‌ها تقاضا می‌کند و در فهرست می‌گذارد.

پس از نامزد نمودن، از همکاران و شاگردان و... نامزد محترم خواسته می‌شود پروفایلی متناسب برای ایشان که به تفصیل به خدمات موضوع افتخار اشاره دارد، تدوین نمایند تا در زمان برگزاری مراسم جشنواره مورد استناد و استفاده قرار گیرد. سه شخصیت حقیقی به عنوان مرجع اطلاعات تكمیلی و راست آزمایی معرفی می‌شوند. این افراد می‌توانند توصیه نامه ضمیمه نمایند. نگرش جشنواره برای شایستگی‌های غیررقابتی، پذیرا ست. هرچند که نامزد بایستی بر اساس درک عمومی جامعه علمی، نمونه و مصداق افتخار دانسته شود. این افتخارات ممکن است سالانه، دوسالانه و یا با فاصله زمانی بیشتر اعطا شوند.

بنیاد شمس این افتخارات را با هدف گرامیداشت مقتضی ملی، نزد جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی (نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی، خدمت و مسوولیت پذیری حرفه‌ای و اجتماعی)، جشنواره علوم پزشکی رازی (دانشمند برتر)، نظام پزشکی روز بزرگداشت پزشک (بانوی چشم پزشکی، نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی، طبیب دیدگان)، انجمن چشم پزشکی (چشم پزشک پارسی، ادیب چشم پزشکان، آموزگار برتر) و جشنواره چهره‌های ماندگار، معرفی و برای اعطای افتخارات آن نهادها به ایشان، نامزد می‌کند.