برنامه برگزاری

■ مراسم جشنواره و ساختار کلی برنامه

 • افتتاح (کلام الله، سرود ملي، خير مقدم بنیاد شمس)
 • سخنراني مهمان ویژه جشنواره در حوزه علم و پژوهش، طبابت و آموزگاری، اخلاق حرفه¬ای و الگوهاي دانشگاهي
 • گزارش کميته فني جشنواره
 • برنامه هنری
 • معرفی افتخارات و اهداي جوايز به افراد برگزيده جشنواره توسط موسسین بنیاد شمس، دبیر جشنواره و مهمان ویژه جشنواره
  در این بخش پروفایل افتخارات از سوی نهاد کاندیدا کننده ارایه می¬شود و برگزیدگان نیز به صورت اختیاری پيام می¬دهند.
 • پذیرایی ناهار
 • معرفي جشنواره و سابقه و اهداف آن در قالب غرفه¬ای-نمایشگاهی
 • پذیرایی (نوشیدنی و شیرینی) در ورود

■ مدعوین و شرکت‌کنندگان

 • هيات علمي، دستياران، فلوها و دانشجويان پژوهشگر در حوزه چشمپزشکي و علوم بينايي
 • مسوولين دولتی در وزارت بهداشت و دانشگاه¬ها
 • شرکاي تجاری و حاميان مالي بالقوه در حوزه چشم پزشکی
 • سازمان هاي مردم نهاد و صنفي و شهروندان همسایه فارابی