تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

کدپستی: ۱۳۳۶۶۱۶۳۵۱

تلفن: ۵۵۴۱۶۱۳۴ ۲۱ ۹۸+

نمابر: 55420356 ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک: info@shamsfestival.ir