برگزارکنندگان

دکتر هرمز شمس

رئیس جشنواره

موسس و رئیس هیات مدیره بنیاد پروفسور محمدقلی شمس​

دکتر محمود جباروند

موسس و عضو هیات مدیره بنیاد پروفسور محمدقلی شمس​

دکتر علیرضا لاشیئی

نائب رئیس جشنواره

موسس و نایب رئیس هیات مدیره بنیاد پروفسور محمدقلی شمس​

دکتر محمدرضا اکبری

مدیرگروه چشم و رئیس بیمارستان فارابی

دکتر احمد عامری

دبیر جشنواره چهاردهم

استاد بازنشسته گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید فرزاد محمدی

مدیر برنامه ریزی جشنواره

موسس و مدیرعامل بنیاد پروفسور محمدقلی شمس​

مهندس فرزانه اکوان

مدیر توسعه کسب و کار

کمیته برگزاری

مریم السادات شمسی

هماهنگ کننده جشنواره

دکتر الهام اشرفی

کارشناس داوری و علم سنجی

دکتر ایوب منتی

سرپرست روابط عمومی بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

کارشناس روابط عمومی

یوسف آرین فرد

مسئول امور عمومی

سعیده کریملر

کمیته اجرایی

هانیه دلشاد اقدم

کمیته اجرایی

معصومه عزیزی

کارشناس روابط عمومی

دبیران جشنواره های پیشین

دکتر محسن بهمنی کشکولی

دبیر جشنواره سیزدهم

دکتر رضا کارخانه

دبیر جشنواره دوازدهم

دکترعلی صادقی طاری

دبیر جشنواره یازدهم

دکتر قاسم فخرایی

دبیر جشنواره دهم

دکتر محمود جباروند

دبیر جشنواره نهم

دکتر فیروزه رحیمی

دبیر جشنواره هشتم

دکتر مرتضی مواسات

دبیر جشنواره هفتم

دکتر احمد میرشاهی

دبیر جشنواره ششم

دکتر فاطمه علیپور

دبیر جشنواره پنجم

دکتر محمدرضا منصوری

دبیر جشنواره چهارم

دکتر سیدحسن هاشمی

دبیر جشنواره سوم

دکتر محمد ریاضی

دبیر جشنواره دوم

دکتر علیرضا لاشیئی

دبیر جشنواره اول

قدردانی

  • قدردان مشاوره های ارزشمند خانم دکتر فاطمه علی پور در عرصه داوری جشنواره های پنجم تا دوازدهم هستیم.
  • از خانم فرزانه اکوان در برگزاری باشکوه جشنواره‌های سوم و چهارم، یازدهم و سیزدهم سپاسگزاریم.
  • از دکتر سید حسن هاشمی و دکتر علی صادقی طاری برای سال‌های نخست راه‌اندازی جشنواره تشکر می‌شود.
  • حامی اختصاصی جشنواره دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
  • حامی اختصاصی جشنواره نهم: شرکت داروسازی باختر بیوشیمی
  • حامی اختصاصی جشنواره‌های ششم و هشتم: شرکت تجهیزات پزشکی لردگان
  • حامیان همراه جشنواره سیزدهم: موسسه هنرهای پارسی ایرانیان، شرکت برایت هوم 
  • از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برای علم‌سنجی و داوری جشنواره‌های اول تا پنجم قدردانی می کنیم.