نشان ها

کتیبه تجلیل، عنوان و نشان پیمان (دانشمند برتر)
با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس

از دانشمندان چشم پزشکی و علوم بینایی که در حوزه تولید علم یا نوآوری، ممتاز باشد. سابقه حرفه ای ایشان مرور می شود و شاخص های علم سنجی و پتنت ها، امتیازات فروش، زایش های پژوهشی (Research spin offs) و نظایر (به عنوان شواهد ابتکار عمل در حوزه نوآوری) فهرست و احصاء می شود. داشتن مکتب و سابقه پژوهشی دامنه دار در گرایش های مشخص، از ویژگی های برجسته دانشمند برتر می باشد.

کاندیدای خود را معرفی نمایید
کتیبه تجلیل، عنوان و نشان سجادی (آموزگار برتر)
با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس

از استادان نامدار چشم پزشکی و علوم بینایی که در آموزش و تربیت (منتورشیپ) شاگردان و همتایان و توانمندسازی همکاران مداومت داشته و برای توسعه و بالندگی دانش چشم پزشکی و علوم بینایی و حفظ و ارتقاء موازین، منزلت و میراث حرفه، ابتکار عمل داشته، شواهد از خودگذشتگی را بتوان در منش او یافت. شهرت به بی رغبتی به مال اندوزی، نوآوری در روش‌های آموزشی، تاسیس بخش و دوره آموزشی، صاحب سبک بودن، الگوسازی، اهليت حرفه ای و به روز بودن دانش، نمونه‌هایی از رفتارهای متعالی و شاخص هستند.

کاندیدای خود را معرفی نمایید
کتیبه تجلیل، عنوان و نشان خدادوست (نوع دوستی و پیشگیری از نابینایی)
با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس

این عنوان به شخصیتی حقیقی یا حقوقی ايرانی، با الگويي از فعاليت های خيريه، خدمات عمومی و اجتماعی و حمایت طلبی و آموزش برای سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی اعطا می شود. مراقبت از محرومين و اقلیت های مليتی و نژادی نيازمند، فراتر از سطح معمول و يا به صورت داوطلبانه، خدمت در مناطق دورافتاده، روستايی و پرخطر در كشور يا منطقه و ناحيه ای محروم دریک شهر و حاشيه آن و عشایر؛ بدون دريافت حق الزحمه و با از خود گذشتگی در يك دوره زماني معنی دار و مستمر و با بازتاب قابل توجه اجتماعی و ماندگاری، نمونه هايی از رفتارهای متعالی هستند. برای یک چشم پزشك یا خیّر، اشتهار به مراعات موازين طبابت یا اهليت حرفه ای نیز از شاخص های دیگر است.

کاندیدای خود را معرفی نمایید